Home      E-tiedsjrif      tiedsjrif 2
 

 

Hae kump
 
Ens is 't dienen tied, den kump e
Haaj op mèt greize, bäöke, zumpe.
Haaj op mèt renne, vlege, vluchte.
Ens is 't oet mèt al dien sjpuchte.
 
Hae kump, hae kump, hae kump,
dae fieze sjoef, det sjmaerig badje.
Hae kump, hae kump, hae kump,
en griep dich beej dien kladje.
 
Ens mak e zich op öm dich te sjnutte,
dao help gen iene-miene,mutte,
dao help gen greize, bäöke, zumpe,
hae dringk zien glaas laeg en den kump e.
 
Willem Kurstjens, Tegele
Oet 't Tegels waordebook.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC