Home      Niet meer leverbaar      Sjrieve is blieve LiLiLi 40
 

 

Titel: Sjrieve is blieve
Auteur: 29 Kirchröadsjer
ISBN: 90-76043-66-3
LiLiLi 40
Pries € 14,90
 
 
Jo Bisschoff, Huub Didderen, Mia Engels-Souren, Pierre Essers, Hans Golombiewski, Frans Handels, Jan Haselier, Frans Haselier, Henk Hermans
Lei Heijenrath, Wim Heijmans, Kitty Jansen-Rompen, Petra Kaiser, Fer Kousen, Ton Laeven, Christel Mertens, Yoep Offermans, Louis Scholtens, Marian Schrijnemakers, Theo Smeets, Hans Stelsmann, Frans Stollman, Karel Thelen
Sonja Tummers, Paul Weelen, Loek van de Weyer, Lies Wiertz, Boeb Wirtz, Jeanette Wolters

Fragment:

’t Droomhüs-je
Pierre Essers

’t Hüs-je óp d’r ek van de sjtroas woeët aafjebraoche.
Drei en zivvetsieg joar sjtong ’t doa, links en reëts jeflankeerd durch tswai sjtaatse lingebeum, die mit de tek, wie besjutsende heng, uvver ’t hüs-je hónge, woadurch ’t wies jekalkd hüs-je mit de jreun jeverfde vinstersjleëg nog sjunner tot zie reët koam.
’t Möddersje dat doa als kink jeboare is en jroeës woeëde, jetrouwd en doanoa mit man en kinger ummer d’rin hat jewoeënd, woar noen bij de doater ópjenoame in e sjun hoes hinger d’r jaad van ’t aod hüs-je en wadet jesjlage de tsiet aaf wat passere jong.
De letste daag leëvet ze oane ing sjtond rouw en zoos d’r janse daag van oes ’t hoes van de doater mar tse kiekke noa höar ‘heem’ woa ze zoeëvöal sjun joare mit zörg, doch mit vräud jeleëfd en durchbraad hauw...
Mar d’r daag vuur d’r aafbróch passeret zoeë jet wie e wónger, d’r winkter sjtriechet neer uvver ’t Limburgse land en wie e tseeche van d’r himmel bejon ’t tse sjneie, veer daag lank en ónger deë wiesse manktel va leefde hat ’t hüs-je ’t aa-zieë krèje van e ‘Droomhüs-je’ oes lang vervloage tsiette, me zoog nit mieë dat ’t leëg en ónbewoeeënd is.
’t Zoog noen oes wie e jemöalde oes ’t sjprookjesbóch van ’t kink, zoeë wies en ónjerept, wie de natoer dat alling kan sjaffe en ’t woar diezelfde natoer die de modern tsiet vuurleufieg e halt hauw tsouwjeróffe, alles bloof wie ’t woar.
Mar, óch ondanks d’r sjnei, müet ’t doch nit nüedieg zieë dat e miensj, dat kling sjtuks-je eje welt woa heë ziech heem en jebórje veult, bótwèg kriet aafjenoame en woadurch zie reët en de vräud óp inne ruiïge leëvensaovend weëd aafjebraoche en tsersjtuurd.
Den vuur dat d’r sjnei jesjmóltse woar, is ’t möddersje mit höar ‘Droomhüs-je’ vertrókke noa ing anger welt woa vuur altsiet rouw en vrid is...
D’r daag noadat ’t möddersje jans sjtil bejrave woar, hant ze ’t hüs-je aafjebroache. De ‘modern tsiet’ hauw doch jewonne!

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC