Home      Niet meer leverbaar      Op het dorp
 

 

Titel: Op het dorp
Leven in kleine Limburgse gemeenschappen
Auteur: Math Wijnands
ISBN: 90-76043-09-4
Prijs: € 12,50
 

Fragment:
Woord vooraf
Het leven in de kleine dorpen in Limburg is sterk aan het veranderen. De leefbaarheid staat onder druk. In de jaren negentig is het voorzieningenniveau in snel tempo teruggelopen, terwijl de vergrijzing bovengemiddeld toeneemt. Alle betrokkenen als de provincie, gemeenten, welzijnsstichtingen, dorpsraden en belangenorganisaties luiden de noodklok.
Maar wie goed om zich heen kijkt, ziet dat er ook dorpen zijn die ondanks de tijdsgeest van schaalvergroting en verstedelijking bijzonder aantrekkelijk blijven om in te wonen. Ze behouden hun landschappelijke en rustieke karakter en conserveren hun rijke tradities en verenigingsleven, dankzij het feit dat ze met de moderne tijd mee veranderen.
Daarover gaat dit boek: over veranderingen en problemen in de kleine dorpen.
Om de ontwikkelingen inzichtelijk te maken, heb ik een tiental thema's gekozen die typisch zijn voor het Limburgse dorpsleven. Die thema's laten tevens zien hoe de kleine gemeenschappen veranderen en welke problemen er spelen. Het gaat niet alleen om objectieve onderwerpen, zoals het aantal verdwijnende winkels. Getracht is tevens om aan te tonen hoe de dorpsbewoners de veranderingen beleven. Daarbij pretendeer ik niet een compleet beeld van zo'n veelomvattend onderwerp te kunnen geven.
Elk thema is geprojecteerd op een dorp. De tien dorpen zijn volstrekt willekeurig gekozen, want de thema's spelen in principe in vele kernen. Wel is bewust gekozen voor kerkdorpen kleiner dan 3.000 inwoners, omdat ook de vele onderzoeksrapporten en nota's deze grens hanteren voor de probleemkernen.
Bovendien is aan elk dorp/thema een aparte paragraaf gewijd onder de titel 'Typisch'. Kenmerkend voor alle Limburgse dorpen is namelijk de sterke eigen identiteit. Elke plaats heeft wel iets, hoe kleinschalig dan ook, waar de inwoners vreselijk trots op zijn, waar ze mee pronken, omdat het 'uniek' is.
Hoewel de huidige situatie in de kleine kernen geregeld vergeleken wordt met die van enkele decennia geleden, is nostalgie niet het uitgangspunt van dit boek. 'Op het dorp' schetst de stand van zaken in de Limburgse dorpen op de drempel van een nieuw millennium.
Dat het met de mentaliteit van de Limburgers nog heel erg goed gesteld is, daarvan ben ik bij het schrijven van dit boek nogmaals overtuigd geraakt. Want iedereen die ik om informatie en/of medewerking vroeg, heeft direct en zonder voorbehoud toegezegd. Daarvoor is mijn erkentelijkheid zeer groot.

Math Wijnands

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC