Home      LiLiLi Beuk      D'r hergod versjteet óch plat LiLiLi 67
 

 

Titel: D'r Hergod versjteet óch plat
Religeus tekste in 't Limburgs
Redactie: Paul Weelen en Matheu Bemelmans
In samewirking mit de stichting
450 jaor Bisdom Remung
75 sjrievers, 120 tekste
ISBN: 978-90-78407-60-7
Pries: 14,90
 
Boek bestellen?
Onder Limburgse boeken/LiLiLi-beuk

 

 

 
 

Woad
“Jans in d’r aavank, doe woar ’t Woad. ’t Woad woar bij d’r Herjod en ’t Woad woar d’r Herjod.” Zoeë vingt d’r apostel Johannes mit zie evangeliebóch aa. Dat zunt wiechtieje wöad. Wiechtieg, wail ze inne doebele boam hant. Van de ing zie jeet ’t hei uvver wöad die lu jebroeche, went ze ziech jet vertselle. Van de anger zie jeet ’t hei uvver d’r Herjod zelver.
In d’r originele teks jebroecht d’r Johannes ’t woad ‘Logos’. Dat is Jrieks vuur Woad. Mar da waal jroeës jesjraeve, wail ’t ;óch verwiest noa dát wat vier nit zient, mar woava vier waal wisse, dat ’t besjteet: d’r himmel, d’r Herjod en al wat doa bijhuet.
Went vier wöad jebroeche, kanne vier dat doeë um ós de dagestsiet tse zage of uvver ’t weer tse moele. Mar mit wöad kanne vier óch ós eje welt maache, kanne vier ós deepste jeveul oesdrukke en kanne vier mit anger lu moele uvver al wat in ós umjeet.
Mieëtstens jeet dat ’t betste en ’t sjunste in ós moddersproach, in de sjproach die vier heem jelierd hant, wie ós d’r mónk jewase is. Dat bliecht óch waal, den wie vier bekankd maachete dat vier dit bóch wole oesbringe, hant 140 sjrievere tsesame mieë wie 250 tekste opjesjikd. Doava hant vier de sjunste oesjezoeëd.
’t Hat miech richtieg jód jedoa dat zoeëveul lu i Limburg hön jeveul uvver himmel en eëd, uvver leëve en doeëd, uvver d’r Herjod en de modderjoades in hön eje plat ópjesjraeve hant. Iech han de jediechte en jesjiechtens mit vöal vruid jeleëze. D’r zunt jans wietsieje bij. Mar ónger ’t leëze bin iech döks óch jans sjtil woeëde, durch de sjun dinger die lu mit ainfache wöad kanne zage.
Iech hof dat alle lu die dit bóch leëze dat óch vinge en dat ze tusje alle woäd d’r Herjod teëjekómme. Jenauw wie d’r Johannes jesjraeve hat: “ans in d’r aavank, doe woar ’t Woad. ’t Woad woar bij d’r Herjod en ’t Woad woar d’r Herjod.” ’t Is nit vuur nuus dat d’r Johannes nit jesjraeve hat wat vuur sjproach d’r Herjod kalt, wail Heë ós allenäu versjteet. Óch went vier in os eje Limburgs plat mit ‘m kalle.
+ Frans Wiertz,
Bisjof va Remung

 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC