Home      LiLiLi Beuk      't Betste oes de Vasteloavendstsiedónk LiLiLi 73
 

 

Titel: 't Betste oes de vasteloavendstsiedónk
Redaktsiejoeën: Paul Weële
LiLiLi 73
ISBN: 978-94-91561-07-8
Pries: 17,50 
 
 
Wat drin sjteet:
D’r ronge pool, Rector W Ritten, 1937
Bij ing broedsmaes hingenaa in kirch, Mathieu Loop, 1948
12 Ambachte en 13 ónjelukker, Sjaen Wetzels, 1949
Bij d’r professer, Jos Geilenkirchen, 1955
Wie Kirchroa zie dansmariesje kreeg of d’r sjunste vasteloavend van ’t Berb va Wielder, Cees Berends, 1955
D’r sjlauwe Klös, Jos Geilenkirchen, 1955
Inne kejelbloeb óp de buun, Friets Ploum, 1955
Ee sjtuk zónger titel, Friets Ploum, 1958
D’r Markus liert auto vare, Friets Ploum, 1961
Sjun droes jemoeld, J. Gerards, 1961
Jet uvver de koel aafjeloesterd, Friets Ploum, 1966
Ónjetsiefer, Jos Geilenkirchen, 1966
D’r dölle jek, Sjaen Wetzels, 1967
Oes de auw doeës, Boeb Wirtz, 1969
Wuur ’t mer woar, Jan Brouns, 1969
D’r tsóg kunt, Jeu Paffen, 1970
Woa d’r Kirchröadsjer vasteloavend inne echte Kirchröadsjer jong tsouw ka bringe en tswinge, Piet Doveren en René Heltzel 1970
Inne jekke flabienes, Hans Stelzmann sr, 1972
D’r letste rausj, Hens van de Weijer, 1972
Wie me hu-tsedaags vasteloavend viert, Hans Stelsmann jr, 1972
De bótterletter, Hein Vliegen, 1973
Inne sjunne fietstoer, Boeb Wirtz, 1973
Kuunsler Blubber, Frans Haselier, 1973
Sjpietaalerleebniese, Jan Brouns, 1973
Vertselsel, Friets Ploum, 1974
Träuheet, Ger Stuurman, 1974
Konkoernuits, Frans Haselier, 1974
’t Ieësjte famillieëbild, Jeu Paffen, 1975
Hastieje tsiet, Joep Weijers, 1975
Roodkapje, Jan Brouns, 1975
’t Knepje, Jo Bisschoff, 1976
D’r antiekzammeler, Herman Hirsch, 1976
Kieke, Joep Weijers, 1976
Visje vange, Frans Haselier, 1976
Ing vrauw van e elveroadsmietjlied hat ’t woad, Hans Stelsmann 1977
D’r miensjlieje körper deel 1, Herman Hirsch, 1977
D’r waan, Boeb Wirtz, 1977
De ieësjte sjiech i jen koel, Jeu Paffen, 1977
D’r krisboom, Joep Weijers, 1977
Weddensjaf, Jeu Paffen, 1978
Krimi: ’t Liech in ’t sjtadspark, May Hanssen, 1978
Wie inne doevepiet mit kirmens sjutsekaizer woeët, Jan Brouns, 1979
D’r laach aach, Friets Ploum, 1979
Dat woare nog tsiete. Herman Hirsch, 1980
 

 

 
 
   
 
   
 
   
©2009 Uitgeverij TIC